رفتن به محتوای اصلی
x

مدرسه پاییزه نظریه تابعی چگالی

12 الی 15 آذرماه 87

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

انتگرال گیری از ناحیه اول بریلوئن - هادی اکبرزاده (PDF)

آشنایی با مطالعات مغناطیسی در چارچوب نظریه تابعی چگالی - سیدجواد هاشمی فر (PDF)

شبه پتانسیل - مسعود کاوش تهرانی (PDF)

شبه پتانسیل - زهرا نوربخش (PDF)

محاسبه پارامتر هابارد و روش برهمکنش تبادلی دقیق برای الکترون های همبسته(EECE) - سعید جلالی اسدآبادی (PDF_1   PDF_2)

نظریه تابعی چگالی اختلالی و دینامیک شبکه - محمدرضا محمدی زاده (PDF)

توابع وانیر - سیدجواد هاشمی فر (PDF_1   PDF_2  PDF_3)

تحت نظارت وف ایرانی