رفتن به محتوای اصلی
x

:Hands-on Workshop on Density Functional Theory and Beyond

Calculation of Optical Properties of Solids

کارگاه پیشرفته نظریه تابعی چگالی: محاسبه‌ی خواص بلورهای اپتیکی

22 و 23 آبان 97

http://exciting97ws.ir


معرفی و بررسی روش نیم اشغال - سیدمحمدحسین مدرسی . حسین کریمی (PDF)

معرفی بسته ی محاسباتی اکسایتینگ - سیدمحمدحسین مدرسی . حسین کریمی (PDF)

محاسبات ساختار الکترونی با بسته ی محاسباتی اکسایتینگ - سیدمحمدحسین مدرسی . حسین کریمی (PDF)

محاسبه خواص الکترونی با استفاده از رهیافت G0W0 - حسین کریمی . سیدمحمدحسین مدرسی (PDF)

تحت نظارت وف ایرانی